Rhytmus - RZ

Rhythmus m

Richten vtr

Richter m

richtig adj  rast

richtigen vtr

richtigkeit f

Richtlinie f

Richtung f berv, semt, hêl, alî, rex, pal, beravan; Richtung geben  berî dayin

Riechen vtr bîn kirin; vitr bîndan , bînvedan

riesig adj

Rind n mange m; die Rinder

Rindfleisch n

Ring m (Hand) hingilîsk, bazing m, gistîl m, gustîlk m; (Hals) toq m, tewq m, gerden m; qulp m; (Stadt) gilo m, gilover m

ringen vitr

Ringer m

rinnen vitr herikîn

Rippe f parxan f

Risiko n ; die Risiken

riskant adj

riskieren vtr

Ritter m

Rivale m

rivalisieren vitr

Rivalität f

Rock m

Roggen m açar m, çevder

Roh adj  xav

Rohr n borî

Rolle f

Rollen vtr

Rom n Roma m, Aroma m

Roman m

Romantik f

Römer m romî m, aromî m

römisch adj romî, aromî

Röntgenaufnahme f rontgên, fîlim, fîlm

Rosa adj pembe

Rose f gul f; rote Rose sorgul;  gulking m

Rosengarten m gulîstan

Rosenverkäufer m gulfiroş m

Rosine f mewîj, kişmîş

Rost m jeng, zeng

rosten  vitr jenggirtin, zenggirtin, zingarbûn, jengargirtin

rösten vtr braştin

rot adj sor

Röte f sorî f

Rotkraut f pincar, sorkelem

Route f

Routine f

Rubin m aqût m

Rückblick m

Rücken m pişt, şan

rücken vitr

Rückenschmerz m piştêş

Rückführung f

Rückgabe f

Rückgang m

Rückgängig adj

Rückkehr f

Rückläufig adj

Rückschlag m

Rückseite f paşî

Rücksicht f

Rückstand m

Rücktritt m

Rückzug m

Ruder n bêr, bêrik

Ruf m

Rufen vtr gazî kirin, ban kirin, deng lê kirin

Rufnummer f

Ruhe f vehesî, bêdengî, sêrinî, aramî

Ruhen vitr

Ruhestand m

ruhig adj  aş, bê deng

Ruhm m serbilindî, rûmet

Rumänien n

Rund adj gilor, girover, gilover; rund um  dora

runden vtr

Rundfunk m

runter

runzeln vitr die Stirn  qirçimandin

Russe m rus m, rusî m, arus m

russisch adj rusî, arusî

Russland n rusan f, rusya f, arus f, arusan f, rusistan f

Rutschbahn f

rutschen vitr  şemitîn, xij bûn, xij kirin

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW