gemacht - gesunken

gemacht adj kirî, çêkirî

Gemahl n mêr m, dumêr m

Gemahlin f jin f, kebanî f

Gemälde n tablo m, resim m

Gemäldeausstellung f  nexşedank f, pêşangeyî tabloyan

gemalt adj nexşekirî, resimandî, rezmandî

gemäss präsp adv  gor, li gor, li gorî, be giwêrey; ji...ve

gemein adj çepel, bedrewişt, pîs

Gemeinde f

Gemeinderat m

Gemeinheit f

gemeinsam adj adv

Gemeinschaft f civat, kom

gemeint adj

gemeldet adj

gemerkt adj

gemessen adj

Gemüse n sewze, şînyatî

Gemüt n am

Gemütlich adj rehet, bêdeng

gen

Gen n

genannt adj

genau adj adv tewaw

genauso

Gendarm m cenderme

genehmigt adj

Genehmigung f

general adj  allgemein

General m

Generalsekretär m

Generation f

generell adj adv

genetisch adj

geniessen adj

genommen adj

Genosse m

Gentechnik f

gentechnisch adj

genug adj  bese, hew,  besanî

genügen vitr beskirin, têrkirin

genügend adj adv bes

Genuss m

genutzt adj

geöffnet adj vekirî

Geograph m cihnas m, cîxwend m, cinexşêr m

Geographie f cînexşî f, ciografî f, cihnasî f

Georgien n Gurcîstan f, Gurgistan f

Gepäck n hûrmûr, bar, kelemal

gepflegt adj

geplant adj

geprägt adj

geprüft adj

gerade  rast

geradeaus  rastê rast, yekser

geradezu

Gerät n

geraten vitr

Geratter n tiqetiq, dengê reqreqbûnê

geraum adj

geräumig  fireh, fereh

geräumt adj

Geräusch n deng

gerechnet adj

gerecht adj

gerechtfertigt adj

Gerechtigkeit f heq

geredet adj

geregelt adj

gereicht adj

Gerettet adj

Gericht n mahkeme, dadgeh

Gerichtshof m

gering adj

geringfügig adj

gerissen adj

gern = gerne bi xaşî, serçavan

Gerste f ceh

Geruch m bîn, bîhn

Gerücht n

gerückt adj

gerufen adj

Gerüst n aufbauen  darxistin

gesagt adj

gesalzen adj xwêkirî

gesammelt adj

gesamt

Gesamtheit f tevahî, tevayî

Gesamtjahr n

Gesang m stran, kilam

geschaffen adj

geschafft adj

Geschäft n dikan, alvêr, alişveriş

Geschäftsbereich m

Geschäftsführer m

Geschäftsführung f

Geschäftsjahr n

Geschäftsleute pl

Geschäftsmann m

Geschäftstätigkeit f

Geschätsviertel n sûk

Geschätzt adj hêja

geschehen  qewimîn

Geschehen n

gescheitert adj

Geschenk n diyarî, xelat, fîşar, yadîgar

Geschenkt adj

Geschichte f dîrok, çîrok, tarîx

Geschichtenerzähler  mçîrokbêj

geschichtlich adj

geschickt adj jêhatî

Geschirr n fere, firax

Geschlagen adj

Geschlecht n

geschlechtsneutral adj

geschlossen adj girtî

Geschmack m tam, çêj

Geschoss n qat, taq, tax

geschossen adj

geschrieben adj

geschrumpft adj

geschützt adj

Geschwindigkeit f

gesehen adj

Gesellschaft f civak, civat

Gesellschafter m

gesellschaftliche

gesenkt adj

Gesetz n qanûn, zagon, zagûn

Gesetzentwurf m

Gesetzgeber m

gesetzlich adj

gesetzt adj

gesichert adj

Gesicht n rû, devrî, dîm; er hat viele Gesichter

gesittet adj beled

gesorgt adj

gespannt adj

gespart adj

gespeichert adj

gesperrt adj

gespielt adj

Gespräch n

Gesprächspartner m

gesprochen adj

Gestalt f

Gestalten adj

Gestaltet adj

Gestaltung f

gestanden adj

Geständnis n

gestärkt adj

gestartet adj

gestattet adj

Geste f

gesteckt adj

gesteigert adj

gestellt adj

gestern adv duh, do;  n das Gestern ist vorbei

gesteuert adj

gestiegen adj

gestimmt adj

gestohlen adj

gestoppt adj

gestorben adj

gestört adj acîz

gestossen adj

gestrichen adj

gestrig adj

gestritten adj

gestürzt adj

gestützt adj

gesucht adj

gesund adj xweş, cansax, baş

Gesundheit f xweşî, tenduristî, sihat

Gesundheitsreform f

Gesundheitswesen n

gesungen adj

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW