D - Dezember

D tp  iwarn (iwarem) di alifbay aleman de

d. h. (das heisst)

da adv  (rtlich hier) vir, li vir; (dort) wir, li wir; da, de; (zeitlich) di vir de, di wir de; (Kausal) da, de, eger, ger; (weil) ji ber ku, unk, da ku

dabei ber de, ber re, di ber, di ber re, li ber re, p re, li cem de, li tek de

dabeibleiben vitr berdemann, libermandin, lilamanewe, litekmanewe

dabeihaben vtr diberrehebn, liberrehebn

dabeisein vitr diberdebn, litekdebn, ligeldebn, beşdarbn, tevlbn

dabeistehen vitr diberdewestan, diberdesekinn, lipaldemanewe, lisermanewe

dableiben vitr (hier) li vir mann, (dort) li wir mandin

Dach n ban m, bangir m, serban m, ban m

Dachboden m binserban m

Dachdecker m serbangir m, serbankar m

Dachkante f bankenar m, giwswane m

Dachshund m (Dackel, Tekkel) seg pakutah

Dachterrasse f banbax m, bax serban

Dackel m seg kinling, kk kinp

dadurch di wir re, di vir re; bi va yek, bi w yek, wisan, bi hoy ewewe, lewewe, p ve, p re

dafr  bo w, bo v, bo w, bo va, bo ewe, ber w, ji ber w

dafrhalten vtr wisadtin, weksrkirin, bawerkirin

dafrknnen vitr pkann, ptiwann; ich kann nichts dafr ez pnikanim

dagegen li dij w, li dij v, li dij ew, dij de, dij ve, di dij de

dagegenhalten vtr dijderketin

dagegenreden vitr dijgotin, dijbjn, dijaxaftin

dahaben vtr dehebn, phebn, lhebn

daheim adv  li mal

Daheim n mal m, malxan m, xane m, xan m

daher adv  di wir de, ji wir de, di w de, jde, li ber ew, ji ber ewe; (deswegen)  lewma, loma, berk; daher bin ich  hier lewma ez li vir im

daherkommen vitr diwirdehatin, jiwirdehatin, jhatin

daherum derdor, li dor, di wn hlan de

dahin  wir de, wir ve, li bo ewey, lewewe

dahingehen vitr wirden, wirdegern

dahinleben vitr wirdejn, derdejn, ber xwe de jiyandin

dahinstellen vtr wirdedann, wirdedahann

dahinten adv  dipaş, di paş wir de, paş wir de, li paşe w, paş ewey, ewelewpiştewe

dahinter dipaş, paş ve, paş de, pey de, li pey de, d de, d ve ; paş wir de, dy wir de, li pey   ewey, li diway ewey

dahinterkommen vitr paşdehatin, paşvegihştin, pgiheyştin, paşngihştin; tgihştin

dahinziehen vtr wirdekişandin, wirdexişandin

damalig w dem de,  wn demn de, w axna de, w katna de, w demna de, w wextan de; damalige Zeiten wan deman, wan axan, wan katan, wan wextan

damals hng, di wa dem de, di wan axan de, lew kate de,

Dame f xat f, xatn f, xanim f, xanjin f, keban f, medam  f

Dmerung f şifaq f, rohilat f, rohat  f

damit bi w, bi v, bi w ve, bi v ve, be ewe; (um ...zu) bo ku, da ku, ta ku

dmlich adj gj, wj, gjuwj; tembel, tenbel

Dmon f dw m f, Dame f  da.me, xanim, xat

Dmon m dw m, dw f, dmon m,  acen m

Dampf m hilm f, helm f, hilme f, pixar f, bxwar  f

Dampfbad n hemam hilm, şişk pixar

dampfen vitr  hilmdan, hilmedan, pixardan, bxwardan

Dampfmaschine f makn hilm, makn pixar

danach d re, d ve, d de, paş re, paşan, paş ran, d ran, p re, p ran

Dne m danmark

daneben di ber de, ber de, di cem de, li ba de, li la de, li klek de ; litenştyewe

Dnemark f Danmark m

Dnisch adj danmark

Dank m supas m, sipas m, spas  m; şikur m, teşekur m

dank prp bi, be; dank ihm konnte ich es schaffen bi yarmetiya min dikan ew bikira.

dankbar adj adv  supasbar, spasdar

Dankbarkeit f supasdar f, spasbn  f

Danke! Supas! Spas! Spas be!

Danken vtr sipaskirin, supaslkirin, spasdan

dann dran, d re, d de, paş re, paş ran, paşan, p re, p ran, diwa de ; erst ich ... dann du li pş ez ... paş ran tu

daran

darauf ser de, ser re, li ser de, bi ser de, bi ser ve, be ew de, lewewe

daraufhin

daraus j de,  j ve, ji wir de, ji wir ve, li ew de

darein d de, t de, di wir de, li wir de, nav de, di nav de, bonaw, de

dargestellt adj

darin t de, d de, di wir de, nav de

darinnen t de, di de, di hindur de, di nav de

darlegen vtr darisandin, derisandin, pşandin, prisandin, şrovekirin

Darlehen n qerz m, dn m, qerzdan f, dndan  f

Darm m rihvik m, riv m, rivik m, rxule m

Darmentzndung  f   iza rivik, riviz m, hewkirin rxule

darstellen vtr niwandin, şandan, pşandin, pşandan, lipşkirin, berawkirin, şrovekirin

Darsteller m

Darstellung  f  niwandin f, pşandan  f

darber = drber di ser re, di ser wir de, di ser wir, li ser de, li ser ewe, li  jor wir, bi ser de, be seryewe; darber hinaus

darum d re, li ber ewe, lewma, ji ber w/w, li bo w/w

darunter di bin wir de, di bin re, li jr w/w, li jr wir de, li bin w/w de, di bin w/w de

das (bestimmter Artikel)  a, ak, ka, eke; das Haus mala, maleke, malka; xan , xanya, xanka; (dp) hev, ev, heva, hev, hev, v, v, va

Dasein n bn f, hebn f, dabn f

dasein vitr lrbn, li vir/wir bn, lrebn, amadebn, hazirbn

dass  konj  ke, ku; da ku, ta ku; sa, eger

dasselbe

Dat m karbokiraw m

Datei f

Daten pl

Datenbank f

datieren vitr demdann, katdann, berwarnsn, demnsn, drokandin, tarxandin

Dattel  f  xurme m

Dattelbaum m darxurme m

Datum n dem m, mj m, berwar m, drok m, tarx m

Dauer f  dewam f, dawer m, berdewam f, dirj f, berxwedan f; mawe  m; xayan  f

dauerhaft  adj  berdewam, berdawer, demdirj, zorxayen, hemşey, hertim

dauern adv  hemşe, zorxayen, hertim

dauern vitr xayandin, dewamandin, dawern, dewamandin, berdemdan;

Daumen m panp m, destp pan,  muhrp m, kelepencey dest, pencegewrey dest

davon j de, j ve, ji wir de, ji wir ve, le ewewe, le ewe

davor pş de, pş ve, di pş de, li pş de, li pş, ber, li hember, beramber

dazu di ser de, bi ser de, li ser re; li bo ewe, li bo w/w

dazwischen di nav de, di navn de, li naw de,  li navber de, le nwanyan de

Deal n

Dealer m

Debatte  f  dabet f, daxav m, dabj m, dago m, mijulan  f

debattieren vitr dabetn, dabetandin, daxaftan, dabjandin, dagotin, dapeyvn, liserdengkirin

Decke  f  (Bett) orxan f, arxan f, pe m, lf m, lihf m, betan f, binm m

Deckel m qap m, daqap m, serqap m, serdep m, depgir m, ser mencel

Decken vtr

Deckname m şardnav m, diznav m, naw nihn, nav veşart

Deckung f

defekt adj defiq, likarket, xerab, şik, kemukor

defensiv  adj  bergir, bergirt, parz 

Defensive f bergir f, bergirt f

definieren vtr nasandin, zanedan, zanndan, pnaskirin, nasdan

definiert adj

Definition f

definitiv adj nasand, zanedan, negorr, bi yek ser, bes hana

Defizit n

dehnen vtr kişandin, vedandin, ferehkirin; vref vekişandin, pehnbn, vedan

Dehnnung  f  kişan f, vekişan f, vedan  f

Deich m pesr m, pesar m, gollav m, goll m, bendav m

dein pron (maskulin) /y te, (feminin) a/ya te, (neutrum bzw. sdkurdisch) /y tu ; deine a/ya te, deiner /y te, deines /y te

deinetwegen ber te de, li ber tu, ji ber te ve, bi sebeba te, bo te, ji sedem te re

Dekan m dakan m, dabr m, berwber beşek zankoy, emd m

Deklamation  f   gotardan f, peyvedan f, psandan f, xiwndinewey honra bi dengewe

Deklaration  f  daxweyandin f, daxweyan  f

Deklarieren vtr daxweyandin, xweyandan, daxweyankirin

Deklination  f  ladan, derizan f, tesrf m

deklinieren vtr jevkirin, derizandin, serfkirin

Dekoration  f  deqorandin f, dkorandin f,  xemialndin  f

Delegation  f  şande m, niwrte f,  delege  f

delegieren vtr sipardin, pspardin, rsandin

Delegierte m rsand m, spard m, psand m, rşand m

Delta n sqoz  m,  skuş m, sguşe m, dlta m

dem pron w/w, a w/w, ser w/w; auf dem Tisch li ser mas; gib dem Mann seine  Blume wieder! Gula mr ji nu ve pde!

Demagoge m bjrew m, peyvber m

Demagogie  f  bjrewn f, peyvbehrn  f

dementieren vtr neyinkirin, derewandin, virrandin, virrakderxistin, derewderxistin, pnebn

demnach li gor p re,  li gor p de, bi giwre ye, bi giwrey ewe, li gor w/w

demnchst paşan, paş re, paş ran, d re, d ran, gav pş, car pş, bem zuwane

demobilisieren vtr  sistkirin, verisandin, jevkirin, blivkirin

Demokrat m demokart m, dmoqrat m

Demokratie  f  demokraty f, dmoqrat  f

demokratisch   adj   demokrat, demoqrat

Demonstrant m

Demonstration  f  pşandan f, rven f, şandan d, meş f, derşan  f

demonstrieren vitr rven, xwe pşandin, meşbn, derşandan

Demontage f  jevvekirin f, jevderxistin, hilvekirin

demontieren vtr jevvekirin, hilvekirin, jihevkirin

demselben

demtigen vtr rşikandin, danirxandin, rezilandin, wureberdan

den

denen

denkbar adj  şiyawe, dibey, brbar, berbr, dibey

Denken n

denken vitr brkirin, ramann, ramankirin, fikirn, fikirkirin

Denker m brkar m,bremend m,ramandar m,fikirkar m,fekr m

Denkmal n peyker m,heykel m, abde m

denn konj  nk, jiber ku, imk

dennoch

denselben

Denunziant m ldaner m,pdaner m,fesad m, fşekar m

denunzieren vtr ldan, fşldan, liserdan, pvedan

Depo s. Depot

deponieren vtr depokirin, depodan, depandin, embarkirin, hilhann, hildann

Deportation f koandin f, kober f, mişextandin  f

deportieren vtr kokirin, koandin, kobirin, koberkirin, mişextandin, mişextkirin,, derkirin, qewtandin

Deportierte m kokir m, kober m, mişextand m, koer m

Depot n depo m, debo m, emar m

Depotsverwalter m depo m, embar m

der (bestimmter Artikel fr Maskulin)  -a, -, -eke; Baum dar, der Baum dar, dareke; (dp) v, hev, ev; dieser Tisch v mas, hev mas

der (Possisivpronomen im Dativ bzw. Genetiv) (y)a, w; seine Frau jina w; gib der Frau die Hand!  Dest bi jin de !

Derart bevcor, bevşw, jevcor, hancor, bi tunek wisa

derartig

deren pron (y)a wan, -(y)a wana, yn wan, yn wana

derer pron yn wan, yn wana, (y)an wan, (y)an wana

derjenige

derlei

dermassen qandir, bi qas, bi hew qas, bev qand

derselbe m herxwe, bi xwe, hew bi xwe, yin xwe

derselben

derweil

derzeit

derzeitige

des (Possisivpronomen im gen)   -(y), -(y) ;  der Tag des Krieges roja ceng

Desaster  n

Desert n dşv m, dsr m

Deserteur m revn m, revnok m, bazdanok m, hellhat ji leşker

desertieren vitr ji leşkeriy revn, bazdan, le serbaz hellhatin

deshalb lewma, lima, lewre, ji bo, ji ber w/w, le ber ewe

Design n

Desinfektion  f derzkirin, derztdan, lenawbirdin mkrob nexweşyek, dermankirin

Desinfektionsmittel n madey lenawbirdin mkroban

dessen

Destillation f dillupandin, dilopandin

destillieren vtr dillupandin, dilopandin

desto ewa, hewa, hew qas, hew qad, ha qand; je schneller, desto besser ta xratit bt ewa aştir e; je krzer, desto leichter ih qas kintir hew qas siviktir

deswegen lewma, lewre, li ber ewey, ji ber w/w, lima

Detail n

Detaillieren vtr

detailliert adj

Detektiv m qlizar m, qelizykar m, pwan m, mzldar m, pket m

detonieren vtr peqandin, teqandin

deuten vitr rohnkirin, zelalkirin, xweyandan, aşkerekirin, şrovekirin, nşandan

deutlich  adj  zelal, rohn, rohn, aşkere, xweya, aiq

deutsch  adj  alman, aleman, aleman, alemand

Deutsche m alman m  f , aleman m  f , alemand m  f, ein Deutscher alemanik

Deutschin f alman  f , aleman  f , alemand  f, eine Deutsche, eine Deutschin alemanik

Deutschland n Almanya m, Alemanya m, Alemanistan f, Germanya  f

Deutschsprachig adj

Deutung  f  zelal f, nşandan f, şrovekirin f, lkdanewe m

Devise  f  parey dervay, pereyn giran, dvs m

Dezember m kann m, ley pşn, dsember

 

ADKW

Copyright 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م All Rights Reserved. Hem mafn weşan parast nin.

ADKW